Spoločnosť

V Štandarde sa hlásime k slobode, otvorenosti a hľadaniu pravdy. Chceme ponúkať dôveryhodné texty, úvahy a názory, slobodnú a polemike vystavenú diskusiu, pretože veríme, že je to záruka kvalitného obsahu a dôveryhodnosti. Veríme vo výmenu informácií, rovnocenne tomu aj potrebe zorientovať sa v ich spleti a protichodných záujmoch. Ak sa to má dariť, je potrebné vzdelanie, rozhľad a polemika, ktoré jediné môžu preveriť argument a myslenie. 

Texty, ktoré na našej stránke nájdete pod označením Obsahový marketing, pripravujeme v spolupráci s renomovanými odborníkmi z firiem a inštitúcií. Čitateľom tak poskytujeme možnosť spoznať názor špecialistov, ktorí sa konkrétnej problematike venujú. Nejde o PR články; autormi sú redaktori Štandardu, pričom využívajú analýzy, prieskumy a ďalšie dáta od zadávateľa takéhoto textu.

Prečo sme sa rozhodli ponúkať takýto obsah? Chceme priniesť pohľad na aktivity spoločností či inštitúcií, ich produkty a služby odlišnou formou. To my sa budeme pýtať na dôvody ich strategických rozhodnutí, my budeme za našich čitateľov klásť otázky, my budeme dávať ich zákaznícku ponuku do súvislostí.

Aj obsahový marketing považujeme za službu našim čitateľom – prinášame im obohatenie podnetov na premýšľanie, doplnenie informácií v špecifických oblastiach, rozvíjanie argumentačného myslenia. Dbáme na to, aby aj tento obsah bol relevantný a užitočný. Preto spolupracujeme s odborníkmi z firiem a inštitúcií, ktorí sú vo svojej oblasti podnikania či aktivít mienkotvorní.

Spoločnostiam, ktoré sa rozhodnú spolupracovať s nami formou obsahového marketingu, pomáhame budovať povedomie o témach, ktoré sú pre nich dôležité. Spoločne rozmýšľame o tom, ako inovatívne predstaviť príbeh a aktuálne udalosti, o ktoré sa chce firma či inštitúcia podeliť s verejnosťou, aby tak otvorila diskusiu alebo komplexne predostrela svoje stanovisko.

Dobre poznáme nášho čitateľa a neustále analyzujeme naše dáta, čo nám umožňuje navrhovať vhodnú komunikáciu tak, aby rezonovala s konkrétnym publikom. Zároveň považujeme za mimoriadne dôležité zodpovedne, premyslene a s rešpektom naplniť obsahový marketing tak, aby naši čitatelia mali možnosť pochopiť informácie do hĺbky.

Podpora spoločností využívajúcich naše produkty obsahového marketingu nám umožňuje tieto texty sprístupniť všetkým našim čitateľom. Takýto obsah môžu potom zdieľať ďalej napríklad prostredníctvom sociálnych sietí.